Izobraževanje

ZAČELI SMO Z IZVAJANJEM PROJEKTA ZA DVIG RAVNI DRŽAVLJANSKE PARTICIPACIJE MLADIH

Objavil PiNA 18 marca, 2024

Na PiNI se dobro zavedamo, kako pomembno je ustvariti pogoje, ki mladim, ki predstavljajo prihodnost naše družbe, omogočajo vključenost in sodelovanje v odločevalskih procesih tako na lokalni ravni kot tudi širše. Dvig participacije v družbi predstavlja tudi eno od naših programskih smernic, zato ni presenetljivo, da zadnja leta posebno pozornost namenjamo temu področju. 

Tako smo pred kratkim začeli izvajati projekt Municipality 16+, s katerim želimo v Latviji, Sloveniji in na Češkem, prispevati k dvigu ravni državljanske participacije mladih od 16. leta naprej. 

Participacija in vključenost mladih v procese in zadeve na lokalni ravni, ki vplivajo na njihova življenja, je nujna, saj jim omogoča, da lahko prevzamejo odgovornost za lastno prihodnost, kot tudi za prihodnost družbe. Hkrati s tem krepimo demokratičnost družbe, mladi pa tako pridobivajo znanja, veščine in izkušnje, ki jim služijo tudi naprej v življenju. 

Menimo, da je pomembno ustvariti pogoje, ki jim omogočajo vključenost in sodelovanje, saj njihovi pogledi na odločitve prispevajo k napredku družbe, kar posledično privede do tega, da se tudi sami čutijo opolnomočene za ustvarjanje sprememb. Mladi so tisti, ki bodo v prihodnosti imeli pomembno vlogo pri oblikovanju političnih in družbenih procesov.

Relevanten primer vključevanja mladih v demokratične procese pred polnoletnostjo je primer participativnega proračuna, kjer lahko mladi od svojega 15. oziroma 16. leta dalje, v občinah, kjer ga izvajajo, podajajo prijave in glasujejo za projekte. Na žalost pa se kljub tej možnosti številni mladi ne počutijo dovolj dobro opremljeni z znanjem na področju participacije, zaradi česar tovrstnih priložnosti običajno ne izkoristijo.

Municipality 16+ torej predstavlja priložnost za izobraževanje mladih na ravni lokalne participacije in posledično priložnost, da se vključijo v procese, ki jih zadevajo in prispevajo k pozitivnim spremembam v naši družbi. 

Program Municipality 16+

V sklopu projekta bomo na podlagi odgovorov 500 mladih iz vseh partnerskih držav razvili indeks, s katerim bomo merili stopnjo participacije mladih v izbranih občinah. Na podlagi rezultatov bo izdelan tudi priročnik za državljansko participacijo mladih, ki jim bo pomagal razvijati državljanske kompetence in jim omogočal vključevanje v razvoj občin.

Na podlagi rezultatov bo izdelan priročnik za državljansko participacijo mladih, ki bo mladim pomagal razvijati državljanske kompetence in jim omogočal vključevanje v razvoj občin.

V okviru projekta bo razvita tudi namizna igra, katere namen je mlade na zabaven način poučiti o raznolikih možnostih in znanju, ki ga potrebujejo za aktivno vključenost v lokalno okolje.

Doprinos Programa Erasmus + KA220-YOU – Krepitev zmogljivosti na področju mladine

Triletni projekt sofinancira Evropska unija, preko programa Erasmus+, krepitev zmogljivosti na področju mladine.

S programom Evropska unija podpira in spodbuja sodelovanje mladih z organizacijami, dejavnimi na področju mladine, ki prispevajo k mednarodnemu sodelovanju na področju mladine in neformalnemu učenju kot dejavnost trajnostnega socialno-ekonomskega razvoja in dobrobiti med njimi ter mladimi. 

Vrednost celotnega projekta je 400.000

Projektni partnerji

Projekt vodi Delna Transparency International (Latvija), poleg nas pa ga izvajata tudi European Movement Latvia, NVIAS (Češka). 

Izvajali ga bomo vse do junija 2026.