O NAS

Transparentnost delovanja

V imenu transparentnosti nevladnega sektorja in v skladu z minimalnimi priporočili za nevladne organizacije glede spletne objave podatkov o finančnem poslovanju na PiNI sistematično objavljamo svoja letna vsebinska in finančna poročila.

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

Podatki še niso revidirani. Po opravljeni reviziji bomo končne revidirane podatke objavili.

Akt o ustanovitvi

Statut PiNE

Vsebinsko letno poročilo 2022

Skupni prihodki 2022  1.436.956,15 EUR  100 % 
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna 862.248,57 EUR  60 %
Projektna sredstva iz drugih virov 501.769,69 EUR  35 % 
Tržna dejavnost 43.616,48 EUR  3 % 
Donacije in brezplačni najem 29.321,41 EUR  2 % 
Skupni odhodki 2022  1.434.878,36 EUR                  100 %       
Stroški dela 515.092,69 EUR  36 %      
Obratovalni stroški (najemnina, telekomunikacije, stroški prostorov, pisarniški material …) 123.133,99 EUR  9 % 
Stroški projektov – material in storitve zunanjih izvajalcev 755.989,73 EUR  53 % 
Potni stroški zaposlenih  40.661,95 EUR  3 % 

Vstavim podatke iz prve strani letnega poročila (na kratko).

Osnovna mesečna bruto plača predsednika znaša od 1. 2. 2023 dalje 3.112,00 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo (trenutno 7,00 %). V letu 2022 je predsednik prejel 38.155,66 EUR bruto dohodka. Vodstvo za svoje delo od PiNE ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na PiNI, ki trenutno znaša 1.679,00 EUR, in najvišjo (predsednikovo) je 1 : 1,85. Med trenutno povprečno plačo, ki znaša 2.223,52 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,40.

Borut Jerman, predsednik PiNE

Člani upravnega odbora:
potrebujem podatek

E-naslov: info@pina.si
Telefonska številka: 05 63 00 320

ZGODOVINA

POSLANSTVO

REFERENCE